Regulamin Salonu

Regulamin świadczenia usług kosmetycznych


§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z usług kosmetycznych świadczonych w salonie/gabinecie kosmetycznym Aleksandra Suwara Kosmetologia Estetyczna, Pod Fortem 2C/LU7 31-302, Kraków, zwanego dalej „Salonem”.
 2. Klienci Salonu mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do dowolnego zabiegu kosmetycznego lub medycznego, zwanego dalej „Zabiegiem”.
 3. Przystąpienie do Zabiegu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Każdy Klient ma obowiązek stosować się wprost do jego postanowień od momentu przystąpienia do Zabiegu.
 4. Niniejszy regulamin nie jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i dotyczy wyłącznie usług świadczonych w placówkach stacjonarnych.

§ 2

Klienci

 1. Klientem Salonu może być dowolna, pełnoletnia osoba fizyczna.
 2. Dopuszcza się korzystanie z Zabiegów przez osoby niepełnoletnie, powyżej 13 roku życia, za wyraźną zgodą ich rodzicach, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik Salonu jest uprawniony do żądania w każdym czasie przedłożenia stosownej zgody lub nawiązania połączenia z osobą uprawnioną do jej wyrażenia celem potwierdzenia wyrażenia zgody oraz do odmowy świadczenia Zabiegu, w przypadku braku zgody lub odmowy jej wyrażenia.

§ 3

Pracownicy

 1. Pracownicy są odpowiednio przeszkoleni do pracy na zajmowanym przez nich stanowisku, jak również posiadają wszelkie wymagane certyfikaty, atesty i zezwolenia na pracę w charakterze odpowiadającym ich stanowisku.
 2. Pracownik, przez przystąpieniem do Zabiegu, obowiązany jest sprawdzić stan swojego stanowiska pracy i zadbania o posiadanie zapasu materiałów jednorazowych i ochronnych oraz wysterylizowanych narzędzi.
 3. Pracownik, przed przystąpieniem do Zabiegu, jest obowiązany do dokonania dezynfekcji stanowiska, rąk i przedramion do wysokości łokci oraz narzędzi wielokrotnego użytku. Te same czynności pracownik wykonuje w czasie zabiegu, jeśli przerywa jego ciągłość oraz po zakończeniu Zabiegu.
 4. Pracownicy Salonu zobowiązani są utrzymać dłonie i paznokcie w takim stanie, aby zminimalizować ryzyko zadrapań i skaleczeń.
 5. Pracownicy Salonu są zobowiązani do upięcia włosów, tak by zminimalizować ryzyko przedostania się ich w obszar wykonywania Zabiegu.
 6. Pracownicy Salonu są zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP i ppoż.
 7. Wszelkie odstępstwa od powyższych zasad Klienci powinni niezwłocznie zgłosić właścicielowi, menedżerowi lub innemu członkowi obsługi Salonu, który prowadzi w danym momencie dyżur.

§ 4

 Godziny otwarcia

 1. Salon świadczy usługi przy ul. Pod Fortem 2C/LU7 w Krakowie, w poniedziałki w godzinach 12:00-20:00, od wtorku do piątku w godzinach 10:00-20:00 oraz w soboty w godzinach 10:00-15:00. W dni świąteczne ustawowo wolne od pracy oraz niedziele Salon jest nieczynny.
 2. Zmiany w godzinach otwarcia salonu mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od nas: absencji pracownika lub losowych (typu: brak prądu, wody, gazu ).

§ 5

Higiena i bezpieczeństwo

 1. Powierzchnie płaskie oraz inne elementy wyposażenia Salonu, z którymi Klient nie ma bezpośredniego kontaktu podczas Zabiegu, są dezynfekowane lub sterylizowane co najmniej raz dziennie.
 2. Pracownicy Salonu są zobowiązani do wykonywania systematycznych badań zdrowotnych w celu wyeliminowania wszelkich chorób, infekcji, schorzeń i dolegliwości, które mogłyby narazić Klientów na uszczerbek na zdrowiu lub przenieść się na Klientów.
 3. Pracownicy Salonu z otwartymi ranami i skaleczeniami lub sączącymi się zmianami skórnymi, niedającymi się właściwie zabezpieczyć przed kontaktem z ciałem Klienta, są wyłączani od świadczenia usług kosmetycznych do czasu całkowitego usunięcia powyższych odstępstw.
 4. W przypadku zranienia Klienta podczas Zabiegu, Zabieg jest natychmiastowo przerywany, a miejsce zranienia jest niezwłocznie myte, dezynfekowane i zabezpieczane sterylnym opatrunkiem stosownym do skali zranienia. Zabieg przerwany jest dokańczany w dogodnym dla Klienta terminie, bez dodatkowej opłaty, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i wyłącznie po całkowitym wyleczeniu.
 5. W Salonie mają zastosowanie wyłącznie preparaty do dezynfekcji dopuszczone do użytku w gabinecie kosmetycznym.

§ 6

Świadczenie usług kosmetycznych

 1. Przed przystąpieniem do Zabiegu Pracownik przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia czy na stan zdrowia Klienta, przebyte lub obecne choroby, jak również tryb życia nie stanowią przeciwwskazań do odbycia Zabiegu lub nie stwarzają ryzyka wystąpienia skutków ubocznych oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych.
 2. Każdy Klient jest zaznajamiany z przeciwwskazaniami, skutkami ubocznymi i zaleceniami pozabiegowymi, a przystępując do Zabiegu mają ich pełną świadomość i je akceptują. W przypadku najpoważniejszych Zabiegów i powikłań Pracownik ma prawo odebrać w tym przedmiocie pisemne potwierdzenie oraz odmówić wykonania Zabiegu przy braku woli złożenia takiego oświadczenia przez Klienta.
 3. Klienci, przed rozpoczęciem Zabiegu, mają obowiązek powiadomienia Pracownika o wszelkich dolegliwościach i przeciwwskazaniach, które mogą wpłynąć na przebieg Zabiegu, w szczególności o: chorobach serca, używaniu rozrusznika serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce i innych chorobach zakaźnych, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach lub wkładkach (np. domacicznych), przyjmowaniu leków zmniejszających krzepliwość krwi oraz niestandardowych reakcjach na widok krwi lub przerwanej ciągłości tkanek ciała.
 4. Każdorazowo gdy Zabiegi nie są wykonywane w serii w odstępie 7-14 dniowym, czyli przed rozpoczęciem kolejnej serii, która następuje po okresie dłuższym niż 30 dni Klient potwierdza, że nadal nie ma przeciwwskazań do wykonania danego Zabiegu.
 5. Jeżeli wykonywany jest nowy zabieg u Klienta, który miał wcześniej wykonywane inne Zabiegi również niezbędne jest zapoznanie się z przeciwwskazaniami oraz pisemne potwierdzenie przez Klienta braku przeciwwskazań do wykonania Zabiegu.
 6. Klient w przypadku zdecydowania się na pakiet Zabiegów, jest zobowiązany do wykorzystania wszystkich Zabiegów w serii w zalecanym czasie przez Pracownika Salonu, ale nie później niż 6 miesięcy od daty rozpoczęcia serii Zabiegów.
 7. W sytuacjach losowych lub przy wystąpieniu nowych przeciwskazań u Klienta względem wykonywanego pakietu Zabiegu, następuje przerwanie terapii Zabiegowej. Nie wykorzystanie wszystkich Zabiegów z serii, z powodu wyżej wymienionych okoliczności, Klient może otrzymać bon, voucher lub zaproszenie do wykorzystania na usługi w Salonie, równoważny kwocie niewykorzystanych Zabiegów wykupionego pakietu.
 8. Klient jest obowiązany do nieposiadania w czasie Zabiegu jakiejkolwiek biżuterii. Wszelkie kosztowności winny być przechowywane przez Klienta na jego odpowiedzialność.
 9. Klienci zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania Pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania Zabiegu.
 10. W razie wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa przeprowadzenia Zabiegu, Pracownik może odmówić jego przeprowadzenia.
 11. Pracownik ma prawo odmówić przeprowadzenia Zabiegu także w przypadku, gdy poweźmie wątpliwość, czy Klient nie planuje wyłudzić Zabiegu oraz gdy stwierdzi pozostawanie Klienta pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

§ 7

Płatność

 1. Klient jest obowiązany do zapłaty za wykonane usługi kosmetyczne. Cennik Zabiegów jest dostępny na platformie Booksy Polska pod adresem: https://booksy.com/pl-pl/98577_aleksandra-suwara-kosmetologia-estetyczna_salon kosmetyczny_8820_krakow.
 2. W Salonie udostępnia się następujące sposoby zapłaty: płatność gotówką w kasie, płatność kartą płatniczą w terminalu, wykorzystanie zakupionego bonu, vouchera bądź zaproszenia.
 3. Salon zastrzega sobie prawo do przeprowadzania czasowych promocji na Zabiegi świadczone w Salonie. Skorzystanie z obniżonej ceny lub promocyjnej oferty może być obwarowane odrębnymi zasadami, które zostaną podane do publicznej wiadomości. Z tytułu promocji Klientom, którzy ponieśli pełną cenę Zabiegu nie przysługują żadne roszczenia.
 4. Nasze promocje i rabaty się nie łączą.

§ 8

Bony, vouchery, zaproszenia

 1. Bony, vouchery i zaproszenia są dostępne w Salonie lub są przesyłanie drogą elektroniczną. Są wydawane na określony czas i dla konkretnej osoby.
 2. Bony, vouchery i zaproszenia sprzedawane są w formie eleganckiego zaproszenia zapakowanego w kopertę lub w formie elektronicznej przesyłanej na e-maila Klienta.
 3. Bony, vouchery i zaproszenia dostępne są w ciągłej sprzedaży na dowolnie wybrany zabieg lub określoną kwotę.
 4. Bony, vouchery i zaproszenia są ważne przez okres 3 miesięcy od daty ich zakupu (lub w wyjątkowych sytuacjach zgodnie z datą ważności wpisaną na bonie) – w tym okresie należy wykorzystać wykupione zabiegi.
 5. Nie ma możliwości wykorzystania bądź przywrócenia bonu, vouchera lub zaproszenia, kiedy straci on swoją ważność.
 6. Bony, vouchery i zaproszenia nie mogą być wymienione na gotówkę.
 7. Bony, vouchery i zaproszenia mogą być wykorzystanie wyłącznie przez osobę na którą zostały wypisane lub w wyjątkowych sytuacjach mogą być przepisane na inną osobę.
 8. Bony, vouchery, zaproszenia nie podlegają zwrotowi, prosimy więc o przemyślane zakupy.
 9. Zgodnie z życzeniem osoba obdarowana może dopłacić do kuponu, jeżeli wartość usług z których chce skorzystać opiewa na kwotę wyższą niż wartość kuponu.
 10. Bony, vouchery, zaproszenia można wymienić na inne wybrane usługi z naszego cennika do kwoty odpowiadającej kwocie zakupu bonu, vouchera, zaproszenia.
 11. Integralną częścią bonów upominkowych jest niniejszy regulamin, podczas składania zamówienia kupujący oświadcza, że zapoznał się z jego treścią i akceptuje go w całości.

§ 9

Odpowiedzialność

 1. Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Salonu Klienci odpowiadają bez ograniczeń. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialni są ich ustawowi przedstawiciele.
 2. Salon ponosi odpowiedzialność za powierzone do przechowania okrycia wierzchnie, o ile w Salonie znajduje się wydzielone miejsce na ich pozostawienie lub inne rzeczy, jeśli przyjęto je wyraźnie na przechowanie. Salon nie ponosi jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w okryciu wierzchnim lub w Salonie poza miejscami przeznaczonymi do ich pozostawienia, w szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które Klient powinien zatrzymać przy sobie.
 3. Salon ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie Zabiegu przez Pracowników.
 4. Niezastosowanie się Klienta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwwskazań lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonany Zabieg po stronie Salonu
 5. Salon nie odpowiada za niezadowolenie Klienta z efektu końcowego Zabiegu, wynikającego z subiektywnych odczuć Klienta, jeśli został on wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką kosmetyczną i w sposób nieustępujący ogólnie przyjętym standardom.

§ 10

Rezerwacje

 1. Klient może uprzednio umówić termin wykonania Zabiegu w Salonie, telefonicznie, e-mailowo lub przy użyciu aplikacji Booksy.
 2. Nieprzystąpienie do Zabiegu w umówionym terminie lub odwołanie terminu na mniej niż 24 godziny przed jego rozpoczęciem, uprawnia Salon do niedokonywania dalszych rezerwacji dla tego Klienta i naliczenia mu za następny Zabieg ceny do 50% wyższej.
 3. W przypadku znacznego spóźnienia (powyżej 30 minut) Klient musi liczyć się z odmową wykonania Zabiegu w danym dniu i ustaleniem nowego terminu.
 4. Na zarezerwowane Zabiegi należy się zgłosić najpóźniej na 5 minut przed umówioną godziną.
 5. Niezależnie od powyższego, za wyraźną zgodą Klienta, Zabieg może zostać wykonany nawet mimo spóźnienia, z zastrzeżeniem, że poszczególne etapy Zabiegu zostaną skrócone wedle uznania Pracownika, z wyjątkiem etapów, które mają określony, minimalny czas trwania. Za tak wykonany Zabieg należy się cena w pełnej wysokości.
 6. W przypadku opóźnienia się Zabiegu z przyczyn leżących po stronie Salonu, w tym Pracownika, żaden z etapów nie zostanie skrócony.
 7. Salon zastrzega sobie prawo do odwołania terminu Zabiegu na 24 godziny przed jego terminem. Salon jednocześnie uzgodni z Klientem nowy termin Zabiegu.
 8. Pierwszeństwo na termin wykonania Zabiegu mają Klienci, którzy dokonali rezerwacji.

§11

Zamawianie i odbiór kosmetyków

 1. Zamówione kosmetyki czekają na Klienta 10 dni lub do zgłoszonego przez Klienta dnia odbioru.
 2. Produkty, które nie zostaną przez Klienta odebrane trafiają na półkę i mogą być zakupione przez inne osoby.
 3. Produkty dostępne na półce nie mogą być rezerwowane na dłużej niż 1 dzień.
 4. Nie przyjmujemy zwrotów kosmetyków.

§ 12

Reklamacje

 1. W przypadku niezadowolenia z naszych usług bardzo prosimy o poinformowanie kierowniczkę Salonu, abyśmy mogli naprawić sytuację.
 2. Klient ma prawo do złożenia reklamacji sposobu wykonania Zabiegu lub jego efektów, w terminie 7 dni od jego wykonania lub wystąpienia niepożądanych efektów Zabiegu. Do zgłoszenia reklamacji konieczne jest udowodnienie wykonania Zabiegu w Salonie w dowolnej formie.
 3. Klient wykonujący manicure/pedicure może zgłosić reklamację do 5 dni, po tym terminie nie zostanie ona uwzględniona.
 4. Reklamacje składa się w formie pisemnej osobiście w Salonie lub za pośrednictwem listu poleconego nadanego na adres Salonu. Wskazane jest dołączenie do zgłoszenia dokumentacji zdjęciowej.
 5. Wszystkie reklamacje zostaną rozpoznane w terminie 14 dni roboczych.
 6. W przypadku uznania reklamacji Salon dokona zwrotu ceny Zabiegu Klientowi i umożliwi mu skorzystanie z nieodpłatnego Zabiegu korygującego, który wykona osoba przełożona nad Pracownikiem wykonującym pierwotny Zabieg. Salon może zaproponować dodatkowe korzyści w ramach zadośćuczynienia.
 7. W przypadku odmowy uznania reklamacji Klientowi przysługuje prawo do odwołania się od tej decyzji w terminie 14 dni. W postępowaniu odwoławczym powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio.
 8. W przypadku kwestionowania Zabiegu zaraz po jego wykonaniu, Klient nie jest zwolniony z zapłaty za wykonaną usługę – w przypadku zasadności jego żądań ewentualny zwrot zostanie dokonany w pełnej wysokości. Salon zastrzega sobie jednak możliwość zwolnienia Klienta z opłaty w przypadku oczywiście zasadnych podstaw reklamacji.

§ 13

Pozostałe postanowienia

 1. Na terenie całego Salonu obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych.
 2. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Salonu.
 3. Prosimy nie przychodzić na wizytę z małym dzieckiem, które może zakłócić ciszę i relaks innych klientów oraz pracujących w skupieniu kosmetologów. W Salonie znajdują się urządzenia i substancje niebezpieczne dla dzieci. Nie ponosimy odpowiedzialności za pozostawienie dzieci bez opieki w salonie.
 4. Za uszkodzenia bądź zniszczenia dokonane przez dzieci lub młodzież odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź ich prawni opiekunowie.
 5. Klient ponosi odpowiedzialność finansową za świadome uszkodzenie bądź zniszczenie wyposażenia w Salonie.
 6. Salon nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w miejscach bez nadzoru.

§ 14

Postanowienia końcowe

 1. Każdy Klient ma prawo wglądu do regulaminu, cennika i certyfikatów na jakie powołuje się Salon lub Pracownicy.
 2. Salon zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Nowe postanowienia są wiążące od momentu ich opublikowania w Salonie. Do rezerwacji i Zabiegów wykonanych przed zmianą stosuje się postanowienia dotychczasowe.
 3. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych usług kosmetycznych winny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie.
 4. Wszystkie osoby przebywające w Salonie Kosmetycznym zobowiązane są przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii pracowników.
 5. Niezastosowanie się klienta do wymagań regulaminu skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności Salonu za przeprowadzony zabieg.
 6. W razie wątpliwości co do zdrowia Klienta Pracownik może odmówić wykonania zabiegu.
 7. Salon nie bierze odpowiedzialności za powikłania po zabiegu lub brak pożądanych efektów zabiegu w przypadku nie stosowania się Klienta do zaleceń pozabiegowych oraz nieodpowiedniej pielęgnacji domowej.
 8. Niniejszy regulamin obowiązuje od 13.04.2023r.